Havenreglement

                versie 8 van 1 juli 2023            

 1. Het schip/camper/caravan dient tenminste WA en tegen brand verzekerd te zijn, en blijft voor rekening en risico van huurder op het haventerrein (voorterrein,loods en ligplaatsen) De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, ongeacht de oorzaak incl. brand of diefstal.  De stalling en ligplaatsen zijn geheel voor eigen risico.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, aan personen of zaken welke door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt.
 3. Het drinkwater mag uitsluitend voor het vullen van een drinkwatertank en kleine schoonmaak werkzaamheden worden gebruikt. Het afspuiten of schoonspuiten van een vaartuig is niet toegestaan.
 4. Afval ontstaan door werkzaamheden (verfresten, afgewerkte olie e.d.) of huishoudelijk afval moet door de huurder zelf worden afgevoerd.
 5. Het is niet toegestaan om koperhoudende antifouling in de stalling op uw schip aan te brengen.Eventuele boetes zijn bij overtreding van deze regel voor rekening van de booteigenaar.
 6. Het gebruik van elektra is gratis voorzover het kleine werkzaamheden betreft, of het opladen van b.v. een accu, hierin is niet begrepen het gebruik van “grote” stroomvreters zoals kachels e.d. Indien men hier toch gebruik van wil maken moet hiervoor een vergoeding worden betaald.
 7. Gedurende uw afwezigheid mag er geen gebruik worden gemaakt van elektra in de stalling, dus geen stekkers in de stopcontacten laten zitten ! Uitzondering zijn de huurders die een ligplaats hebben achter de loods, welke gebruik kunnen maken van de stroomvoorziening op de wal.
 8. Tijdens de stallingsperiode moet(en) de eventuele accu(s) losgekoppeld zijn (accuklemmen los).
 9. Iedere huurder is in het bezit van een sleutel van de loopdeuren in de stalling, deze sleutel mag niet worden nagemaakt, tenzij hiervoor toestemming van de verhuurder is verkregen.Voor de sleutel moet borg worden betaald en deze blijft eigendom van de verhuurder.
 10. Het gebruik van de grote overheaddeur moet tot het uiterste worden beperkt en deze mag alleen worden geopend t/m windkracht 5.
 11. Er mogen geen brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn in de berging zoals gasflessen, jerrycans met benzine e.d. De brandgevaarlijke stoffen uit het vaartuig/voertuig halen voordat deze in de stalling wordt gereden. Voor gasflessen is een aparte opslag aanwezig.
 12. Het is verboden te roken en open vuur te gebruiken.
 13. Het in of uit de stalling rijden van een vaartuig/voertuig mag alleen met toestemming van de verhuurder, met uitzondering van punt 14.
 14. In het zomerseizoen mag een deel van de loods gebruikt worden voor het stallen van auto’s van huurders welke een ligplaats hebben achter de stalling.
 15. Een vaartuig welke op een goed verrijdbare kar is geplaatst kan door de verhuurder in de stalling worden gereden. Dit gebeurt voor eigen risico.
 16. Om het voor de verhuurder makkelijker te maken spullen te herkennen welke naast het te bergen vaartuig/voertuig worden opgeslagen (zoals; ladders, steigers, verfspullen, kasten, bijbootjes e.d.) wordt u verzocht deze zoveel mogelijk te merken met de bootnaam of de naam van de eigenaar.
 17. Let a.u.b. op het goed afsluiten van de stalling en het uitschakelen van stroomverbruikers na werkzaamheden. Dus stekker er uit !!!! en licht uit !!!! (Dit is ook in uw belang ter voorkoming van diefstal,brand e.d.)

We hopen dat u uw schip met een gerust hart heeft achtergelaten, wij zullen ons best doen er goed op te passen.

Wiebe Amels