Algemene Voorwaarden

 

Artikel  1 – Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: de ondernemer die (register-) goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;
 2. Huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling (register-) goederen van derden in gebruik heeft;
 3. Passant: een derde die met de verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht;
 4. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder of de passant tegen betaling een lig-en/of bergplaats in gebruik te geven;
 5. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de verhuurder op bezoek is;
 6. Jaarhuur: de huurperiode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 oktober van het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen);
 7. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar;
 8. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar;
 9. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende het winterseizoen;
 10. Haventerrein: de haven en het bijbehorende (parkeer-)terrein en gebouw;
 11. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.

Artikel 2 – De toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen, voertuigen en aanverwante artikelen.
 2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan door de verhuurder aan de desbetreffende huurder wordt verhuurd.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden.

 1. Betaling van de huursom moet binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening op het adres van de verhuurder of bij diens vertegenwoordiger geschieden. Of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening.
 2. De totaal verschuldigde huursom moet uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode worden voldaan.
 3. De huurder die de hem toegezonden rekening op de vervaldag niet heeft betaald wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 4. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.

Artikel 4 – Annulering

 1. Indien de huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de huurder de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de huurder 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 3. In geval van annuleren binnen een periode van twee weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
 4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering gebeurt schriftelijk.

Artikel 5 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de huurder en van de verhuurder.

 1. De huurder moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de verhuurder nakomen.
 2. De verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
 3. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder door de huurder worden verricht. De verhuurder moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantie-werkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de verhuurder. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
 5. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.
 6. De huurder is verplicht zijn vaartuig, voertuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. De verhuurder heeft het recht van inzage in de betreffende polis van de huurder.

Artikel 6 – Aanprakelijkheid.

 1. De verhuurder is jegens de huurder niet aansprakelijk voor schade aan de zaak of zaken die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
 2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de huurder genodigden.

Artikel 7 – Wanprestatie en toerekenbare tekortkoming.

 1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst worden zo spoedig mogelijk (schriftelijk en) behoorlijk toegelicht ter kennis van de wederpartij gebracht.
 2. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder dan wel van de verhuurder in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de verhuurder resp. de huurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

Artikel 8 – Duur en verlenging van de huur

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 oktober van het daarop volgende jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden – behoudens het in punt 3 gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.
 3. De verhuurder kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet, indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de huurder betreffen. Het geldt evenmin indien de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking.

Artikel 9 – De Winterberging

 1. Indien een vaartuig door de verhuurder in de winterberging wordt geplaatst wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade tijdens het in de berging rijden.
 2. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water wordt gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. De noodzakelijk te maken verplaatsingskosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10 – Afwijkingen van de Voorwaarden

 • Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen, wijzigingen dan wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
 • Wijzigingen worden pas van kracht twee maanden nadat zij zijn gepubliceerd door de verhuurder aan de strânwei 20 te Makkum of op de website van de verhuurder